محصولاتپروژه های آماده معماری

پایان نامه معماری طراحی بیمارستان ۱۰۰ تختخوابی عمومی (VIP)

با سلام خدمت شما کاربران گرامی در این پست از نقش نگار اقدام به انتشار پایان نامه طراحی بیمارستان ۱۰۰ تختخوابی عمومی نموده ایم. این پروژه متعلق به دوست عزیز نقش نگاری سرکار خانم هاله کلباسی می باشد. در ادامه مطلب می توانید فهرست مطالب این پایان نامه را مشاهده فرمایید.

bimarestan

فصل اول (مطالعات پایه)

۱-    تاریخچه بیمارستان    ———————————————————————۲

۲-    بیمارستان های قبل از اسلام     ————————————————————-۲

۳-    بیمارستان های بعد از اسلام    ————————————————————–۳

۴-    تاریخچه پزشکی در ایران     —————————————————————-۳

۵-    مطالعات برای ایجاد بیمارستان   ————————————————————-۶

۶-    مفهوم طرح ریزی  ————————————————————————۶

۱-۶- موقعیت   ————————————————————————–۶

۲-۶- جهت    —————————————————————————۷

۳-۶- تصویر     ————————————————————————–۷

۴-۶- ورودی بیمارستان    —————————————————————–۷

۵-۶- محوطه بیمارستان  ——————————————————————۸

۶-۶- نور و رنگ     ———————————————————————–۹

۷-۶- تهویه بیمارستان   ——————————————————————-۹

۸-۶- تهویه طبیعی   ——————————————————————–۱۰

۱-۸-۶- ابعاد پنجره ها    ———————————————————-۱۰

۲-۸-۶- مکان پنجره ها    ———————————————————۱۰

۳-۸-۶- جلوگیری از تابش     ——————————————————۱۰

۴-۸-۶- نوع بازشوی پنجره ها    —————————————————-۱۱

۹-۶- صدای مطلوب و نامطلوب    ———————————————————-۱۱

۱-۹-۶- صدای نامطلوب     ——————————————————–۱۱

  • نتیجه گیری      ———————————————————————۱۳

                                    فصل دوم ( مطالعات تکمیلی )

۷-    انواع بیمارستان ها     ——————————————————————–۱۵

۱-۷- انواع بیمارستان بر اساس ظرفیت    —————————————————-۱۵

۲-۷- انواع بیمارستان بر اساس موقعیت      ————————————————–۱۵

۳-۷- انواع بیمارستان بر اساس عملکرد    —————————————————-۱۵

۸-    سطوح بیمارستانی    ———————————————————————۱۶

۹-    بخش های بیمارستان   ——————————————————————-۱۷

۱-۹- قسمتهای مختلف بخش ها     ——————————————————–۱۷

۲-۹- تقسیم بندی بخش ها     ————————————————————۱۷

۳-۹- مساحت بخش ها   —————————————————————–۱۸

۱۰- مطالعات طراحی      ——————————————————————–۱۸

۱-۱۰- راهروها    ———————————————————————–۱۸

۲-۱۰- درها      ————————————————————————۱۸

۳-۱۰- پله ها      ———————————————————————–۱۹

۴-۱۰- آسانسورها   ———————————————————————۱۹

۵-۱۰- مسیریابی      ——————————————————————–۱۹

۶-۱۰- اتاقهای جراحی     —————————————————————-۱۹

۷-۱۰-  اتاق بیهوشی    ——————————————————————۲۰

۸-۱۰-  ترخیص بیهوشی    —————————————————————۲۰

۹-۱۰- شستشو     ———————————————————————-۲۰

۱۰-۱۰- اشیاء استریل  ——————————————————————۲۰

۱۱-۱۰- اتاق تجهیزات   —————————————————————–۲۰

۱۲-۱۰- اتاق گچ گیری     —————————————————————۲۱

۱۳-۱۰- فعالیت های جنبی     ————————————————————۲۱

۱۴-۱۰- اتاق پرستارها     —————————————————————-۲۱

۱۵-۱۰- اتاق گزارشات     —————————————————————-۲۱

۱۶-۱۰- داروخانه     ——————————————————————–۲۲

۱۷-۱۰- اتاق نظافت     ——————————————————————۲۲

۱۸-۱۰- جایگاه تخت های تمیز      ——————————————————–۲۲

۱۹-۱۰- اتاق ریکاوری     —————————————————————-۲۲

۲۰-۱۰- استریل مرکزی      ————————————————————–۲۲

۲۱-۱۰- بخش مراقبت های ویژه   ———————————————————۲۲

۱۱- شکل وفرم ساختمان بیمارستان      ——————————————————–۲۳

۱-۱۱- شکل افقی     —————————————————————— ۲۳

۲-۱۱- شکل عمودی     —————————————————————–۲۳

۳-۱۱- شکل گرد      ——————————————————————-۲۳

۱۲- تیپولوژی بیمارستان     ——————————————————————۲۴

۱-۱۲- آرایه چلیپا      ——————————————————————-۲۴

۲-۱۲- آرایه مثلثی     ——————————————————————-۲۵

۳-۱۲- آرایه T    ———————————————————————–۲۵

۴-۱۲- آرایه قطاعی    ——————————————————————-۲۶

۱۳- تاثیر فضاهای داخلی بر شکل بیمارستان   —————————————————۲۶

۱۴- طراحی داخلی بیمارستان   —————————————————————۲۷

۱-۱۴- نقش معمار داخلی در تیم طراحی    ————————————————–۲۷

۲-۱۴- اثرات نور و رنگ در بهبودی بیماران    ————————————————۲۸

۳-۱۴- دکوراسیون در اتاق انتظار     ——————————————————–۲۸

۱-۳-۱۴- پوشش های فضا     ——————————————————۲۸

۲-۳-۱۴- لوازم دکوراسیونی و کاربردی     ——————————————–۲۹

۳-۳-۱۴- رنگ پوشش    ———————————————————-۲۹

۴-۳-۱۴- عناصر تزئینی     ——————————————————–۳۰

۵-۳-۱۴- لوازم سرگرم کننده    —————————————————-۳۰

۶-۳-۱۴- نورپردازی     ———————————————————–۳۰

۷-۳-۱۴- سرویس های بهداشتی  —————————————————۳۰

۱۵- دیاگرام ها      ————————————————————————-۳۱

۱-۱۵- فضای کلی     —————————————————————-۳۲

۲-۱۵- قسمت ورودی     ————————————————————-۳۲

۳-۱۵- اورژانس     ——————————————————————۳۳

۴-۱۵- جراحی     ——————————————————————-۳۳

۵-۱۵- زایمان    ——————————————————————–۳۴

۶-۱۵- آزمایشگاه   ——————————————————————۳۴

۷-۱۵- بستری    ——————————————————————–۳۵

۸-۱۵- رختشویخانه و انبار    ———————————————————-۳۵

۹-۱۵- درمانگاه    ——————————————————————-۳۶

۱۰-۱۵- اداری   ——————————————————————–۳۶

۱۷- ریز فضاها     ————————————————————————–۳۷

                                    فصل سوم ( مطالعات تطبیقی)

۱۸- تجزیه و تحلیل بیمارستان

۱-۱۸- تجزیه و تحلیل بیمارستان رضوی     ———————————————-۴۷

۲-۱۸- تجزیه و تحلیل بیمارستان کودکان کارولینای شمالی     ——————————-۷۱

                                    فصل چهارم ( مطالعات زمینه)

۱۹- پیشینه تاریخی زاهدان ——————————————————————۷۶

۲۰- بررسی اقلیمی ————————————————————————-۷۷

۲۱- تقسیمات اقلیمی در ایران  —————————————————————۷۸

۱-۲۱- اقلیم معتدل و مرطوب    ——————————————————-۷۸

۲-۲۱- اقلیم سرد و کوهستانی    ——————————————————-۷۹

۳-۲۱- اقلیم گرم و خشک        ——————————————————–۸۰

۴-۲۱- اقلیم گرم  و مرطوب    ———————————————————۸۰

۲۲- اقلیم و ساختمان         ——————————————————————۸۰

۲۳- تابش آفتاب و تاثیر آن بر ساختمان   ——————————————————-۸۰

۲۴- موقعیت خورشید     ——————————————————————–۸۱

۲۵- مشخصات جغرافیایی استان     ————————————————————۸۲

۱-۲۵- تقسیمات کشوری    ———————————————————–۸۲

۲-۲۵- اقلیم      ——————————————————————–۸۲

۳-۲۵- آب ها      ——————————————————————-۸۳

۲۶- بررسی کامل اقلیم گرم و خشک     ——————————————————–۸۳

۱-۲۶- ویژگی معماری بومی      —————————————————– ۸۳

۲-۲۶- فرم ساختمان     ————————————————————- ۸۴

۳-۲۶- تهویه مورد نیاز      ———————————————————- ۸۴

۲۷- نمودار های اقلیمی زاهدان      ———————————————————–۸۵

۱-۲۷- بادهای غالب و حداکثر سرعت وزش باد  در زاهدان      ——————————-۸۵

۲-۲۷- نمودار جهت و سرعت باد زاهدان       ———————————————۸۵

۳-۲۷- مشخصات اقلیمی زاهدان       —————————————————۸۵

۴-۲۷- جدول زیست – اقلیمی ساختمانی زاهدان     —————————————۸۶

۲۸- تحلیل سایت موجود      —————————————————————–۸۴

۱-۲۸- وضعیت کلی سایت      ———————————————————۸۴

۲-۲۸- آنالیز سایت       ————————————————————–۸۴

۳-۲۸- عکس های سایت     ———————————————————–۸۵

                                        فصل پنجم ( حوزه طراحی)

۲۹- دلیل انتخاب سایت    ——————————————————————-۸۸

۳۰- روند طراحی     ————————————————————————۸۸

۳۱- حجم های پیشنهادی     —————————————————————–۸۹

۳۲- نقشه ها       ————————————————————————–۹۰

۱-۳۲- سایت پلان     —————————————————————-۹۱

۲-۳۲- پلان طبقه  زیرزمین     ——————————————————–۹۲

۳-۳۲- پلان طبقه همکف     ———————————————————-۹۳

۴-۳۲- پلان طبقه اول     ————————————————————-۹۴

۵-۳۲- پلان طبقه دوم      ————————————————————۹۵

۶-۳۲- نما      ———————————————————————-۹۶

۷-۳۲- نما      ———————————————————————-۹۷

۸-۳۲- برش     ———————————————————————۹۸

۹-۳۲- برش سایت      —————————————————————۹۹

۳۳- بزرگنمایی فضاها    ——————————————————————–۱۰۰

۱-۳۳- بخش جراحی      ————————————————————۱۰۱

۲-۳۳- بخش مراقبت های ویژه      —————————————————-۱۰۶

۳-۳۳- بخش بستری      ————————————————————۱۰۸

۴-۳۳- بخش زایمان       ————————————————————۱۱۰

۵-۳۳- بخش NICU      ———————————————————–۱۱۲

۳۴- منابع و مأخذ      ———————————————————————۱۱۵

به همراه ۱۰ شیت پلان

جهت خرید این پایان نامه بر روی دکمه پایید کلیک نمایید.

[parspalpaiddownloads id=”9″]

هرگونه سوء استفاده از این مطلب عدم رضایت نقش نگار را در پی داشته و شرعا حرام خواهد بود.

برچسب ها

نوشته های مشابه

‫۷ نظرها

    1. با سلام در شرایط اعضای VIP قید شده است که کاربران VIP می توانند با تخفیف ۵۰% تهیه نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا
بستن
بستن